SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse kodukord

1. Kodukord on avalik dokument, mis asub nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse juhi kabinetis ning sellega on võimalik tutvuda ka SA Elva Laste- ja Perekeskuse veebilehel. Kodukord on klientidele ja meeskonnaliikmetele täitmiseks kohustuslik.
2. Kodukorra eesmärk on tagada klientide ja meeskonnaliikmete turvalisus, töörahu ning SA Elva Laste- ja Perekeskuse ja tema koostööpartnerite, kellelt ta ruume rendib, vara kaitstus.
3. Kodukorda tutvustatakse igale uuele kliendile. Samuti tutvustatakse igale uuele kliendile teenuse osutamise korda lähtuvalt talle osutavast teenusest – „Rehabilitatsiooniteenuste osutamise kord“ lisa 1, „Nõustamisteenuste osutamise kord“ lisa 2.
4. Meeskonna igapäevane töökorraldus on töötajate vahel kokkulepitud töölepingutes ja ka omavaheliselt suuliselt.
5. Teenustega seonduvalt saab infot tööpäevadel kell 8.00-16.30 telefonil 5749 5499 või e-posti aadressil pereteenused@elva.ee
6. Kõikides lastega seotud teenustes, mida osutab asutus, seatakse esikohale lapse huvid.
7. Kliendi (kliendi esindaja) õigused:
• rehabilitatsiooniteenuse saajal on õigus saada teenuseid vastavalt rehabilitatsiooniplaanile;
• nõustamisteenuse soovijal on õigus saada kodulehel kirjas olevaid teenuseid ja tasuda teenuse eest vastavalt hinnakirjale arve alusel;
• esitada SA Elva Laste- ja Perekeskusele ettepanekuid või kaebusi;
• hindamise protsessis teha ettepanekuid rehabilitatsiooniplaani tegevuskavasse planeeritavate tegevuste kohta;
• tutvuda teenuse osutamise korraga;
• õigus privaatsusele ja konfidentsiaalsusele ning isikuandmete kaitsele (andmeid avaldadaks vaid kahel juhul: kliendi nõusolekul ja seaduse alusel);
• õigus igal ajal loobuda teenustest ja valida endale sobivam asutus.
8. Kliendi (kliendi esindaja) kohustused:
• järgida ja täita käesolevat kodukorda;
• tulla teenusele täpselt kokku lepitud ajaks või 10 minutit varem, hilinemisel ei lükku teenuse aeg edasi;
• teavitada Teenuse osutajat teenusele mitte tulemisest mõjuvatel põhjustel eelmisel tööpäeval, mitteteatamise korral jätab asutus endale õiguse teenust mitte asendada;
• avaldada enda kohta infot, mis on kvaliteetse teenuse osutamise jaoks vajalik ning mis ei ole vastuolus isikuandmete kaitse seaduses olevate nõuetega;
• hoida saladuses teatavaks saanud andmed kaasklientide isiku, eraelu ja tervise kohta;
• mitte tulla haigena või nakkusohtlikus seisundis (teatamine kohustuslik), alkoholi- või narkojoobes teenusel;
• tulla teenusele puhta ja korraliku välimusega, siseruumides olla ilma välisjalatsiteta;
• teenuse ajal hoida telefoni ja muid elektroonseid seadmeid kotis ning hääletul režiimil;
• vastutada kaasa võetud isiklike väärtasjade eest;
• teavitada teenuse osutajaid kõikidest asjaoludest, mis võiksid takistada edukat teenuse osutamise läbiviimist;
• käituda viisakalt SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõustamis- ja rehabilitatsiooni ruumides, suhtuda lugupidavalt teistesse klientidesse, töötajatesse ja asutuse varasse ning hoidma puhtust.
9. Kõigil meeskonda kuuluvatel spetsialistidel on õigus tutvuda kliendi dokumentidega enne teenuse osutamist ja teenuse osutamise perioodil. Kliendi dokumendid asuvad nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse juhi juures, nõuetele vastavas kohas.
10. Järjepidevalt teenusele mitte ilmumise korral on õigus asutusel juhtunust informeerida teenuse tellijat (Sotsiaalkindlustusamet, teenusele suunanud asutus).
11. Rehabilitatsioonimeeskonna liikmetel on õigus kodukorda rikkuvale kliendile teenust mitte pakkuda ning lõpetada kliendiga teenuse leping, kui klient käitub meeskonnaga lugupidamatult või solvavalt või kahjustab asutuse vara.
12. Ohu korral või kuuldes tulekahjust teavitamise signaali tuleb täita meeskonna juhiseid.