Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ning soodustada õppimist ja töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu ja töö)keskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Hinnatakse hooldusteenuste vajadust, vajadusel nõustatakse isikut ja tema pereliikmeid, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Kõik vajaliku teenuse taotlemiseks leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Rehabilitatsiooniteenuse raames:
* koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan,
* osutatakse rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid,
* juhendatakse inimest, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.

Meie sihtgrupiks on:
* alla 16-aastased puudega lapsed,
* tööealised noored vanuses 16-18 (k.a) eluaastat,
* alla 18-aastased, kelle kohalik omavalitsus on tunnistanud abivajajaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ning andnud hinnangu tema sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse suunamise vajaduse kohta olenevalt puude olemasolust.

Rehabilitatsiooni teenuse eesmärk ei ole tervise taastamine. Kui isik vajab taastusravi, tuleb pöörduda oma pere-või eriarsti poole!

Rehabilitatsiooniteenused, mida me osutame:
* Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja –planeerimine, rehabilitatsiooniplaani koostamine
* Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine ja täitmise tulemuste hindamine
* Loovterapeudi(kunst või muusika) teenus
* Sotsiaaltöötaja teenus
* Psühholoogi teenus
* Eripedagoogi teenus
* Logopeedi teenus
* Füsioterapeudi teenus

Kõiki teenuseid osutatakse individuaalselt, perele või grupile! Võimaluse piires osutame teenust isiku asukohas.

Rohkem infot ja/või registreerimine rehabilitatsiooni teenusele telefonil 5749 5499 või e-posti aadressil pereteenused@elva.ee